Eyebrow
Υγιής πλανήτης
Heading
Εφαρμογή διαχείρισης υδάτινων πόρων
Subheading
Εξασφαλίζοντας πολύτιμους πόρους

Η διασφάλιση ότι θα υπάρχουν πολύτιμοι φυσικοί πόροι για γενιές, αποτελεί ουσιαστικό μέρος του κόσμου που θέλουμε να δούμε αύριο, και ίσως κανένας πόρος να μην είναι πολυτιμότερος από το νερό. Η λειψυδρία επηρεάζει περισσότερο από το 40% των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο και το ποσοστό αυτό ανεβαίνει καθώς αυξάνει ο πληθυσμός. Η γεωργία χρησιμοποιεί το περισσότερο νερό, που σημαίνει ότι για να διαχειριστούμε τη βιωσιμότητα του νερού πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι καλλιεργείται στις αλυσίδες μας και πώς. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς μπορεί να μεταβάλει τα πρότυπα βροχόπτωσης — αλλαγή της ποσότητας, του χρόνου και της έντασης — και να βλάψει τη γεωργία.  

Στο πλαίσιο του σχεδίου μας Sustainable in a Generation Plan, η μακροπρόθεσμη, υποστηριζόμενη από την επιστήμη φιλοδοξία μας είναι να εξαλείψουμε τη μη βιώσιμη χρήση του νερού στην αλυσίδα αξίας μας, ξεκινώντας με τη μείωση κατά το ήμισυ μέχρι το 2025*. Έχουμε επίσης θέσει στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας του νερού στις περιοχές μας που έχουν πρόβλημα λειψυδρίας κατά 15%* μέχρι το 2020. Από τα τέλη του 2018, βρισκόμαστε σχεδόν στα μισά της επίτευξης αυτού του στόχου. 

Έχουμε χαρτογραφήσει τη συνολική χρήση νερού σε όλες τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού μας, αξιολογήσαμε κατά πόσον το νερό προέρχεται από φυσικές βροχοπτώσεις ή άρδευση καλλιεργειών, και αρχίσαμε να εργαζόμαστε για να μειώσουμε τις επιπτώσεις των υδάτων μας σε εξαιρετικά καταπονημένες λεκάνες απορροής όπου προμηθεύουμε υλικά σε Αυστραλία, Ινδία, Πακιστάν, Ισπανία και ΗΠΑ. Μάθετε περισσότερα ανατρέχοντας στη  Δήλωση θέσης για τη διαχείριση υδάτινων πόρων

Στο πλαίσιο των άμεσων δραστηριοτήτων μας, εστιάσαμε στην αποδοτική χρήση του νερού, προωθώντας την ανακύκλωση νερού και αποτρέποντας τη ρύπανση μέσω υπεύθυνης διαχείρισης λυμάτων. Και έχουμε δει υποσχόμενη πρόοδο, επιτυγχάνοντας μείωση της παγκόσμιας χρήσης νερού 18% από το 2007 έως το 2015.  

Στις αλυσίδες εφοδιασμού μας, αναπτύσσουμε την εκπαίδευση των καλλιεργητών και τεχνολογίες για να καταστήσουμε πιο βιώσιμη χρήση του νερού. Σε ορισμένες περιοχές, παίρνουμε ηγετικό ρόλο στην διαχείριση των υδάτινων πόρων,  μέσω συνεργασίας με προμηθευτές, βιώσιμα πρότυπα όπως η πλατφόρμα Αειφόρου ρυζιού και η Συμμαχία για τη διαχείριση υδάτινων πόρων, κυβερνητικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη και ΜΚΟ, για προώθηση της αλλαγής σε μεγάλη κλίμακα, σε αγροτικές κοινότητες. Ένα παράδειγμα αυτού είναι το έργο μας με την Ελβετική ΜΚΟ Helvetas  και το σχέδιο παραγωγικότητας υδάτων WAPRO , όπου 17 εταίροι από ιδιωτικούς και δημόσιους τομείς εργάζονται για να βελτιώσουν την επισιτιστική ασφάλεια, την αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων και το εισόδημα για πάνω από 60.000 παραγωγούς βαμβακιού και ρυζιού σε έξι ασιατικές και αφρικανικές χώρες.  

Όπου δεν μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση του νερού σε βιώσιμα επίπεδα, σχεδιάζουμε διερεύνηση δραστηριοτήτων εξισορρόπησης εκτός της αλυσίδας αξίας μας, όπως αποκατάσταση του τοπίου, για επίτευξη των στόχων μας. Και ως έσχατη λύση, αν οι παρεμβάσεις δεν μπορούν να ανακουφίσουν την καταπόνηση σε μια τοπική λεκάνη απορροής, είμαστε προετοιμασμένοι να προστατεύσουμε αυτή τη λεκάνη αλλάζοντας τον τόπο από τον οποίο προμηθευόμαστε, καθώς δεσμευόμαστε να κάνουμε  ό,τι μπορούμε σήμερα για να προστατεύσουμε αυτόν τον πολύτιμο πόρο για το αύριο. 

*(Από τα επίπεδα του 2015)